Events in Malta

Filter Events by Sub-Category

Please select a Date first.

Search for a company in Malta

Welcome

Login to your account below, if you do not have an account, select Register.

Or Login with your preferred Social Media Account

Sign in with Facebook Sign in with Twitter Sign in with Google

Register your account below, if you already have an account, select Login.

Iż-Żejjed Kollu Żejjed - Protesta

we are fed up of excessive and haphazard construction

Sat Sep 7th 2019 at 10:00 until 11:30
Malta, Court / Qorti, Valletta City

Event Details

Moviment Graffitti is making a call for participation in a national protest, in a space free of partisan politics, on Saturday 7th September in Valletta. The aim of this protest is to bring together residents, workers, farmers, students and organisations who are fed up of excessive and haphazard construction so as to make their voices heard in opposition to the madness that is consuming our country. We believe that together we can change this situation and fight the excessive power of the few who treat Malta as their own patch of land through which they can speculate and make profits.

Therefore, all formal and informal associations (NGOs, resident associations, student groups, workers’ associations and farmers) from Malta and Gozo may reply to this public call by contacting us on info@7settembru.org or by filling in the online form here: www.7settembru.org.

Groups affiliated with political parties will be turned down.

The protest will make a number of demands related to (view full text of demands here: www.7settembru.org)

i) Policies

A radical change in planning policies so that these can truly respect the interests of the majority, including future generations, instead of protecting the profits of the few.

ii) Authorities Responsible for the Environment and Planning

The operations and decisions taken by these authorities should be free from commercial and political interests; we want democratic authorities that can truly decide in the best interests of our country.

iii) Large-Scale Projects

A moratorium on large-scale projects until a comprehensive and serious plan for development in Malta is introduced. This plan should ensure that these types of projects respect the community and are sustainable.

iv) The Regulation of the Construction Industry

A system whereby developers and authorities are truly responsible of the work that is being carried out in construction sites so as to ensure that this doesn’t endanger or disturb people’s lives.

v) Roads and Transportation

Government should reconsider the decision to build and widen roads that will destroy a scandalously huge amount of trees and arable land. Instead, Government should be working on the creation and implementation of a strategy that truly addresses the traffic and pollution issues, and this strategy should include serious investment in alternative means of transport.

vi) Respect for our Planet, our Country, and Ourselves

We demand that government puts citizens' health at the heart of all decision-making by safeguarding remaining open spaces in urban areas, strengthening the protection of natural habitats to prevent further loss of biodiversity, and committing to reaching and surpassing emission reduction targets. Our future depends on it.

***********************************

Il-Moviment Graffitti qed jiftaħ sejħa għall-parteċipazzjoni għal protesta nazzjonali fi spazju ħieles mill-politika partiġġjana nhar is-Sibt 7 ta’ Settembru ġewwa l-Belt Valletta. L-idea wara din il-protesta hija li residenti, bdiewa, ħaddiema, studenti u għaqdiet li huma mxebbgħin bil-bini żejjed u bl-addoċċ jingħaqdu u jsemmgħu leħenhom kontra dan il-ġenn li ħakem lil pajjiżna. Nemmnu li flimkien għandna s-saħħa nbiddlu din is-sitwazzjoni u niġġieldu l-poter tal-ftit li qed jaraw lil Malta sempliċiment bħala roqgħa art biex jistagħnew biha.

Għalhekk il-gruppi kollha, formali u informali, (għaqdiet mhux governattivi kif ukoll gruppi ta’ residenti, studenti, ħaddiema u bdiewa) madwar Malta u Għawdex jistgħu iwieġbu għal din is-sejħa billi jikkuntatjawna fuq info@7settembru.org jew jimlew il-formola f’dan is-sit.: www.7settembru.org.

Gruppi b’affiljazzjoni ma’ partiti politiċi mhux se jiġu aċċettati.

It-talbiet ta’ din il-protesta huma (ara t-talbiet sħaħ hawnhekk - www.7settembru.org)

i) Policies

Bidla radikali fil-policies tal-ippjanar sabiex dawn jibdew iħarsu l-interessi tal-ħafna, inkluż tal-ġenerazzjonijiet futuri, minflok il-qligħ tal-ftit.

ii) L-Awtoritajiet Responsabbli mill-Ambjent u l-Ippjanar

Ix-xogħol u d-deċiżjonijiet ta’ dawn l-entitajiet għandhom ikunu ħielsa minn interessi kummerċjali u politiċi; irridu awtoritajiet demokratiċi li verament jiddeċiedu fl-interess ta’ pajjiżna.

iii) Proġetti Kbar

Nitolbu li dawn il-proġetti kbar ħafna jieqfu sakemm ikun daħal fis-seħħ pjan serju għall-iżvilupp f’pajjiżna li jiżgura li dawn it-tip ta’ proġetti jirrispettaw lill-komunitajiet u jkunu sostenibbli.

iv) Regolamentazzjoni tal-Kostruzzjoni

Irridu sistema li biha l-iżviluppaturi u l-awtoritajiet ikunu verament responsabbli mix-xogħol li jsir f’siti tal-kostruzzjoni sabiex jiġi żgurat li dan ma jipperikolax u ma jħarbatx il-ħajja tan-nies.

v) Toroq u Trasport

Irridu li l-Gvern jerġa’ jikkunsidra d-deċiżjoni li jinbnew u jitwessgħu toroq li ħa jeqirdu ammont skandaluż ta’ siġar u art agrikola. Minflok, il-Gvern għandu joħloq u jimplimenta strateġija li verament tindirizza l-problema tat-traffiku u tat-tniggiż u li din tkun tinkludi investiment serju f’mezzi ta’ trasport alternattiv.

vi) Rispett lejn il-Pjaneta, lejn Pajjiżna, u lejna Nfusna

Nitolbu li l-gvern jagħti prominenza lis-saħħa taċ-ċittadini fit-teħid tad-deċiżjonijiet billi jissalvagwardja l-ispazji miftuħin fiż-żoni urbani, it-tisħiħ tal-protezzjoni tal-abitati naturali biex jiġi evitat it-telf ulterjuri tal-bijodiversità, u l-impenn lejn l-ilħuq tal-miri tat-tnaqqis tal-emissjonijiet. Il-futur tagħna jiddependi minn dan.

View Larger Map

Directions

My Lists

Create New Guide

OR

Mini Guides
Arrow

Login to create your guides for Malta.

Add to My Guide

Create New Guide

Cancel

Cancel

Create & Share your Guide to Malta with friends and family!

Add your recommended places to visit by browsing the website and pressing the icon.

Create your own guide of favourite 'must see' places

Earn your Local Expert badge by Sharing your guides with others

Get your guide seen by submitting it to the Mini Guides section

Lists

Part of the My Guide Network

My Guide Malta is part of the global My Guide Network of Online & Mobile travel guides.

We are now in 120+ Destinations and Growing. If you are interested in becoming a local travel partner and would like to find out more then click for more info about our Website Business Opportunity.

Nearby Destinations